Laimi greičiausias!

Reklaminės akcijos „Snickers futbolo žaidimas“ TAISYKLĖS

 

1. Reklaminės akcijos „Snickers futbolo žaidimas“ produktų platintojas ir žaidimo organizatorius yra UAB „Mars Lietuva“, įmonės kodas 111446581, registruota adresu Statybininkų g. 2, p. d. 14, Gargždai, Lietuva.

2. „Snickers futbolo žaidimas“ – tai reklaminė akcija (toliau – Reklaminė akcija), kurią koordinuoja UAB „Big Idea LT“, įmonės kodas 302344405, registruota adresu Jogailos g. 4, LT-01402 Vilnius, Lietuva, toliau – Vykdytojas.

3. Reklaminės akcijos teritorija –Lietuvos Respublika.

4. Reklaminės akcijos terminas prasideda 2021 m. gegužės 3 d. ir baigiasi 2021 m. birželio 27 d., laikotarpis, kurio metu galima dalyvauti Reklaminėje akcijoje atlikus internetinį klausimyną ir užpildžius registracijos formą, prasideda 2021 m. gegužės 3 d. 00.01 val. ir baigiasi 2021 m. birželio 27 d. 23.59 val.

5. Dalyvauti Reklaminėje akcijoje galima tik Reklaminės akcijos laikotarpiu atlikus internetinį klausimyną ir užpildžius specialią registracijos formą tinklalapyje www.snickers.lt.

6. Dalyvių skaičius ir internetinio klausimyno atlikimo skaičius neribojamas.

7. Reklaminės akcijos dalyvių amžius turi būti ne mažesnis nei 12 metų. Jaunesni nei 18 metų asmenys Reklaminėje akcijoje dalyvauti gali tik su tėvų ar globėjų sutikimu. Jei Reklaminėje akcijoje dalyvauja jaunesnis nei 18 metų asmuo, laikoma, kad jo tėvai ar globėjai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Reklaminėje akcijoje. Jeigu jaunesnio nei 18 metų asmens tėvai ar globėjai tokio sutikimo nedavė, jie neturi pateikti savo duomenų ir negali dalyvauti žaidime.

8. Norėdami dalyvauti Reklaminėje akcijoje ir įgyti galimybę laimėti prizus, registracijos formoje nurodykite reklaminės akcijos dalyvio vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą. Registracija tinklalapyje www.snickers.lt yra nemokama. Laimėjimo atveju Reklaminės akcijos Vykdytojas su laimėtojais susisieks el. paštu, kad galėtų įteikti prizus. Užpildydamas registracijos formą, Reklaminės akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę už teisingos ir tikslios informacijos ir asmens duomenų pateikimą.

9. Dalyvaudami Reklaminėje akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis, jūs sutinkate su minėtų duomenų naudojimu šiose taisyklėse nustatytais tikslais ir tvarka. Jei nenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami pirmiau nurodytu būdu, prašome jų neteikti.

10. Mes gerbiame jūsų privatumą ir saugome jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes renkame, kaip nurodyta šiame dokumente. Toliau paaiškinta, kokiu tikslu renkame jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

11. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra UAB „Mars Lietuva“, įmonės kodas 111446581, registruota adresu Statybininkų g. 2, p. d. 14, Gargždai, Lietuva.

12. Duomenų tvarkytojas yra UAB „Big Idea LT“, įmonės kodas 302344405, registruota adresu Jogailos g. 4, LT-01402 Vilnius, Lietuva.

13. Registruodamiesi į Reklaminę akciją pateikiate mums šiuos savo duomenis: dalyvio vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą bei sutinkate su mūsų atliekamu jūsų duomenų tvarkymu kaip nurodyta. Jei nesutinkate su šiomis taisyklėmis, nepateikite duomenų arba prašykite nutraukti duomenų tvarkymą; gali būti, kad tokiu atveju nebegalėsite toliau dalyvauti Reklaminėje akcijoje.

14. Reklaminės akcijos dalyvių asmens duomenys teikiami jų laisva valia, tačiau būtini norint prisijungti prie Reklaminės akcijos, įskaitant visų pirma Prizų įteikimą. Asmens duomenų teikimas nėra įstatyminis ar sutartinis reikalavimas. Asmens duomenų teikimas nėra sutarties sudarymo sąlyga, o asmuo, kurio duomenys susiję su jais, neprivalo jų pateikti. Asmens duomenų nepateikimo pasekmės gali būti tai, kad nebus galimybės dalyvauti Reklaminėje akcijoje, įteikti Prizo arba nagrinėti skundo.

15. Laimėtojo atrankos tikslais pateiktus jūsų asmens duomenis naudosime informuodami laimėtojus, tinklalapyje viešai paskelbdami laimėtojo vardą ir pavardę, taip pat norėdami susisiekti su jumis, įskaitant atsakymus į jūsų užklausas, pastabas. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi jūsų sutikimu.
Sutinkamai su Taisyklėmis ir nuostatais bei visuotinai taikomais šios srities įstatymais asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
a) Reklaminės akcijos dalyvio dalyvavimas Reklaminėje akcijoje ir Reklaminės akcijos vykdymas (remiantis išreikštu sutikimu tvarkyti asmens duomenis – BDAR 6.1 straipsnio a punktas);
b) bendravimas su Reklaminės akcijos dalyviais, įskaitant Prizo įteikimą, t.y. vardas ir pavardė, adresas – gatvė, namo numeris, pašto indeksas, miestas, el. pašto adresas ir telefono numeris (remiantis išreikštu sutikimu tvarkyti asmens duomenų – BDAR 6.1 straipsnio a punktas);
c) skundo nagrinėjimas (pagrįsta duomenų valdytojui nustatytos teisinės prievolės vykdymu – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
d) reikšti ieškinius arba nuo jų gintis (remiantis teisėtu duomenų valdytojo interesu – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);
e) mokesčių apskaitos prievolės vykdymas, pagrįsta duomenų valdytojui nustatytos teisinės prievolės vykdymu – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

16. Visus jūsų asmens duomenis šiose taisyklėse nurodytais tikslais tvarkome ir saugome ne ilgiau nei būtina. Reklaminės akcijos organizavimui ir vykdymui būtinus duomenis tvarkome ir saugome iki tol, kol dalyvaujate Reklaminėje akcijoje ir vieną mėnesį nuo Reklaminės akcijos pabaigos. Laimėtojų asmens duomenis saugome 10 metų. Visus tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis tvarkome ir saugome trejus metus nuo Reklaminės akcijos pabaigos, nebent sutikimą atšauksite anksčiau.

Kitais tikslais naudojamų duomenų saugojimo laikotarpis yra toks:

a) skundo pareiškėjų pateiktų duomenų – iki skundo išnagrinėjimo;
b) su Reklaminės akcijos Prizo patvirtinimu susijusių laimėtojo duomenų ir su jais susijusių skundų dokumentų – 10 metų nuo Prizo įteikimo dienos, gynybos nuo galimų ieškinių tikslu;
c) Prizo išdavimo patvirtinimo – siekiant taisyklėse numatyta tvarka atlikti galimą mokesčių auditą – 5 (penkeri) metai skaičiuojant nuo metų, einančių po tų metų, kuriais buvo įteiktas Prizas, pradžios.

17. Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie padėtų mums organizuoti ir vykdyti žaidimus ir akcijas bei administruoti šį tinklalapį. Šie asmenys – tai duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir t.t. Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims, kad būtų užtikrintas žaidimo ir akcijos laimėtojų atrankos skaidrumas. Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms institucijoms tais atvejais, kai tai aiškiai numato įstatymai.

18. Dalyviai turi teisę:
• susipažinti su savo duomenų turiniu ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopijas;
• ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą;
• nesutikti su duomenų tvarkymu;
• perduoti duomenis;
• bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuris neturės įtakos sutikimo pagrindu iki jo atšaukimo vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumui;
• pateikti skundą (duomenų apsaugos institucijos pavadinimas) dėl su asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų.

19. Duomenų tvarkymui taikomi saugos ir tvarkymo reikalavimai, įtvirtinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

20. Mes imamės būtinų techninių ir organizacinių priemonių siekdami užtikrinti, kad visi duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie jų bei visų kitų neteisėto tvarkymo formų.

21. Reklaminės akcijos prizinį fondą sudaro:
21.2. Didysis savaitinis prizas – 16 (šešiolika) NIKE futbolo kamuolių. Vieneto vertė –24,99 Eur su PVM.
21.3. Savaitiniai prizai – Snickers šokoladinių batonėlių dėžė 40x50g – 64 (šešiasdešimt keturios) Vieneto vertė – 15,41 Eur su PVM.

23. Visiems Reklaminės akcijos dalyviams, kurie atlikus internetinį klausimyną pateko į savaitės top10, šiose taisyklėse nustatyta tvarka prizinis fondas bus išdalintas šiais etapais:
23.2. kiekvieną savaitę nuo gegužės 3 d. iki birželio 27 d. kiekvienos savaitės laimėtojai bus paskelbti viešai kiekvieną pirmadienį.
23.3. didyjį pagrindinį savaitės prizą laimės praėjusią savaitę du geriausi ir greičiausiai internetinį klausimyną užpildę vartotojai (po vieną futbolo kamuolį).
23.4. savaitinius prizus laimės praėjusią savaitę 3-10 vietas užėmę geriausi ir greičiausi internetinį klausimyną užpildę vartotojai.
23.5. vartotojas patekęs į 10 geriausių sąrašą, per savaitę gali laimėti ir atsiimti ne daugiau nei vieną unikalų prizą.
23.6. visus, už laimėtus prizus laimėtojams priklausančius mokėti, mokesčius sumoka Reklaminės akcijos Vykdytojas UAB „Big Idea LT“, įmonės kodas 302344405, registruota adresu Jogailos g. 4, LT-01402 Vilnius, Lietuva.

24. Visi laimėjusiųjų vardai bus viešai paskelbti tinklalapyje www.snickers.lt.
24.1. Dalyvaudami Reklaminėje akcijoje dalyviai sutinka, kad Reklaminės akcijos Organizatorius ir Vykdytojas naudos jų duomenis atrenkant laimėtojus ir viešai paskelbiant juos tinklalapyje www. snickers.lt.

25. Reklaminės akcijos Vykdytojas UAB „Big Idea LT“ visus prizus įteiks savo biure, esančiame Jogailos g., LT-01402 Vilnius, el. paštas loterijos@havascreative.lt arba jie bus laimėtojams išsiųsti sutartu adresu. Laimėtojai galės atsiimti savo prizus pateikę asmens tapatybės dokumentą. Jeigu laimėtojas yra jaunesnis nei 18 metų asmuo, duomenų pateikimui ir prizo atsiėmimui turi būti pateiktas tėvų ar globėjų sutikimas.
25.2. Jei Reklaminės akcijos laimėtojas negali pateikti dokumentų, patvirtinančių asmens tapatybę kaip numatyta šiose taisyklėse, arba jei šiuose dokumentuose pateikta informacija neatitinka laimėtojo registracijos formoje nurodytos informacijos, Prizas įteiktas nebus.
25.4. Reklaminės akcijos Vykdytojas su Reklaminės akcijos dalyviais susisieks iki 2021 m. liepos 2 d., siųsdami elektroninį laišką į laimėjusio dalyvio registracijos metu nurodytą elektroninį paštą.
25.5. Į grynuosius pinigus prizai nekeičiami.
25.6. Jei laimėtojas nepareiškia noro atsiimti prizo iki 2021 m. liepos 12 d., jis netenka teisės į prizą.

26. Laimėtojams įteikiant Prizus, Reklaminės akcijos laimėtojai ir Reklaminės akcijos Vykdytojas pasirašo prizo perdavimo ir priėmimo aktą. Laimėtojai, po Reklaminės akcijos prizo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, netenka teisės Organizatoriui reikšti pretenzijų dėl prizo.

27. Reklaminės akcijos Organizatorius neatsako už galimas prizų laimėtojų išlaidas ir nuostolius, kuriuos jie gali patirti naudodamiesi prizais.

28. Reklaminės akcijos dalyvis turi teisę iki 2021 m. liepos 12 d. pareikšti pretenzijas dėl Reklaminės akcijos eigos, UAB „Big Idea LT“ pateikdamas raštišką pareiškimą adresu Jogailos g. 4, LT-01402 Vilnius. Visi prašymai bus išnagrinėti ir per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško prašymo gavimo dalyviui bus pateiktas atsakymas.

29. Reklaminėje akcijoje negali dalyvauti UAB „Big Idea LT“ ir „Mars Lietuva“ bendrovių darbuotojai ir jų šeimų nariai. Jei pažeidžiama ši sąlyga ir Reklaminės akcijos laimėtoju tampa neturintis teisės joje dalyvauti asmuo, prizas išlieka sprendimus dėl Reklaminės akcijos priimančio asmens UAB „Mars Lietuva“ nuosavybe.